اتوماسیون باشگاهی الکام

آنچه که برای مدیریت یک مجموعه ورزشی نیاز است در با اتوماسیون باشگاهی الکام برای شما پیش بینی شده است.


نرم افزار مدیریت اتوماسیون باشگاهی الکام

قابلیت کنترل کمدها به صورت هوشمند

محاسبه حقوق مربیان

محاسبه میزان ساعت حضور مربیان

محاسبه تعداد دقیق جلسات اعضا

اضافه کردن پنل پیامک

اضافه کردن بخش بوفه

کمدهی دقیق و هوشمند

لینک شدن نرم افزار با تمامی گیت های ورودی

برسی دقیق زمان های ورود و خروج اعضا

سایر حوزه های کاری ما