این المان عنوان دلخواه است

گیت‌ کنترل تردد اشخاص به عنوان یکی از تجهیزات امنیتی در سامانه کنترل دسترسی است که در جهت ایجاد نظم و امنیت به صورت فیزیکی مانع از ورود و خروج افراد می‌شود . از این تجهیزات مکانیکی و الکترونیکی می‌توان در ورودی‌ها و خروجی‌های سازمان‌های دولتی یا خصوصی، مجموعه‌های تولیدی ، صنایع حمل و نقل، ورزشگاها و مکان های امنیتی و حتی ایستگاه‌های مترو برای کنترل کارکنان و دیگر مراجعان استفاده کرد.

Change the color to match your brand or vision, add your logo, choose the perfect layout, modify menu settings and more.

Long headline to turn your visitors into users
Change the color to match your brand or vision, add your logo, choose the perfect layout, modify menu settings, add animations, add shape dividers, increase engagement with call to action and more. Change the color to match your brand or vision, add your logo, choose the perfect layout, modify menu settings, add animations, add shape dividers, increase engagement with call to action and more. Change the color to match your brand or vision, add your logo, choose the perfect layout, modify menu settings, add animations, add shape dividers, increase engagement with call to action and more. Change the color to match your brand or vision, add your logo, choose the perfect layout, modify menu settings, add animations, add shape dividers, increase engagement with call to action and more.